Home

Caccia Lancillotto del Lago "Lance" (born 1992)
by Langdale Black Grouse ex To-Bonn's Figlia Di Jack

Bakgrund

Kenneln har fött upp Labrador Retriever sedan år 1987. Sista labradorkullen föddes år 2020.
Mer information under Labrador History.


År 1984 införskaffade jag och min x-make en Akita men någon fortsättning på denna ras blev det inte. Dock kvarstod mitt intresse för de japanska spetsarna av denna typ där Akitan är
den största och Shiban den minsta.

År 2017 köpte jag min första Shiba (Noven's Looks Like An Angel) "Tenshi". Dessförinnan hade jag läst allt vad jag kommit över om denna fascinerande ras. Tyvärr blev hon aldrig dräktig trots upprepade försök med olika hanhundar.
Tenshi trivdes inte med lilla Peggy. Det höll på att sluta illa. Därför tvingades jag omplacera henne. Numera lever hon som ensamhund vilket passar henne utmärkt.
Självklart saknar jag henne jättemycket. Hon bodde ju hos mig i nästan 6 år, men ibland tvingas man ta hjärtskärande beslut för hundarnas bästa.

År 2021 anslöt min andra Shiba (Chonix Gen) "Amber" till kenneln. Hon omplacerades dock vid ca 6 månaders ålder. Alla individer lämpar sig inte för avel och uppfödning.

År 2022 anlände slutligen lilla Peggy (Kichiko's Keep Me Sweet) från Norge till kenneln. Peggy är precis en sådan Shiba som jag önskade mig både exteriört och mentalt, men tyvärr har hon atopisk dermatit och C-höfter så någon avel på henne blir dessvärre inte aktuell.


Härmed har jag stängt kapitlet för avel på Shiba och kommer att återgå till mina älskade labradorer så snart tillfälle ges. Det var trevligt så länge det varade men jag hade tyvärr inte turen på min sida vad Shiban beträffar. Men, lärorikt var det sannerligen.


Hur ser framtiden ut?


Jo, min intention är att försöka få tag på en lämplig labradorvalp som jag kan börja om med eftersom jag förlorat allt mitt tidigare avelsmaterial. Självklart skulle jag gärna vilja knyta an till mina tidgare Sandylandsbaserade blodslinjer men numera finns också en hel del intressanta blodslinjer på kontinenten. Men, jag måste ha tålamod tills den "rätta" tikvalpen dyker upp.


Hundarna bor med mig i huset och delar min vardag. Här finns ingen kennelanläggning utan hundarna har fritt tillträde till hela trädgården om och när de så önskar.

Min filosofi är att labradorer trivs bäst om de får vara med sina "människor" eftersom de är så sociala individer.

Background

In English
The kennel has bred Labrador Retrievers since 1987. The last Labrador litter was born in 2020.
More information under Labrador History.


In 1984, my x-husband and I acquired an Akita, but there was no continuation of this breed. However my interest remained in the Japanese breeds of this type where the Akita is the largest and Shiban the smallest.


In 2017 I bought my first Shiba (Noven's Looks Like An Angel) "Tenshi". Prior to this I had read everything I could come across about this fascinating breed. Unfortunately she never became pregnant despite repeated attempts with different males.

Tenshi didn't like little Peggy. It was about to end badly. Therefore, I was forced to rehome her. Nowadays, she lives as a single dog, which suits her perfectly.


In 2021 my second Shiba (Chonix Gen) "Amber" joined the kennel. However she was rehomed at about 6 months of age. Not alla individuals are suitable for breeding and rearing.


In 2022, little Peggy (Kichiko's Keep Me Sweet) finally arrived from Norway at the kennel. Peggy is exactly the kind of Shiba I wanted, both visually and mentally, but unfortunately she has atopic dermatitis and C-hips, which means that she is not suitable for breeding.


I have hereby closed the chapter on Shiba breeding and will return to my beloved Labradors as soon as the opportunity arises. It was nice while it lasted but unfortunately I didn't have luck on my side as far as the Shiba is concerned. But it was indeed educational.


What does the future look like?

Well, my intention is to try to get hold of a suitable labrador puppy that I can start over with as I have lost all my previous breeding material. Of course I would love to connect with my earlier Sandylands based bloodlines. However nowadays there are also quite a few interesting bloodlines on the continent. 

But, I have to be patient until the "right" bitch puppy appears.


The dogs live with me in the house and share my everyday life. There is no kennel facility here. The dogs have free access to the entire garden if and when they wish.


My philosophy is that Labradors do best if they are allowed to be with their "people" as they are very social individuals.


Min mor Sonja Grip med fr v Greenwood Brambleberry "Joy", Sandylands Catch Penny "Penny", Charlotte "Lotta" och Follytower Brigantine "Tina" på utställning i Ronneby år 1987.
My mother with a couple of labradors at a Championship Show in Sweden.